Produksjon

Kobber

Kobber har vært brukt av de eldste sivilisasjoner og er trolig det første metallet som ble brukt til redskaper og våpen. Kobber er et av få metaller som forekommer i ren form i naturen. Kobber er et smibart og strekkbart metall som i legering med andre metaller har et stort anvendelsesområde.

I 2017 ble det på verdensbasis utvunnet omtrent 20 millioner tonn kobber fra gruvedrift, hovedsakelig fra store dagbrudd i Sør- og Nord Amerika. Til det grønne skiftet trengs store mengder kobber. En elektrisk bil trenger 3 ganger så mye kobber som en bil drevet med fossil brensel. Det forventes et økende behov for kobber og at prisene vil øke.

Forekomsten i Sulis

Kobberet i Sulitjelma finnes i vulkansk-sedimentære sulfidmalmer som er utfelt på havbunnen. Forekomsten i Sulis er hovedsakelig en massiv svovelkisrik malm, men også en betydelig mengde båndet- og impregnasjons malm.  Malmen inneholder ca 20 % svovel, 1,8 % kobber, 0,4 % sink, 0,5 gram gull og 30 gram sølv pr tonn malm. I tillegg inneholder malmen små mengder av metaller som er definert som kritisk av EU, blant annet kobolt som brukes i batterier. Total malmfangst fra tidligere gruvedrift er 26 millioner tonn.

Tidligere gruvedrift skjedde på begge sider av Langvatn, i Sør- og Nordgruvefeltet. Storparten av utbrutt malm er i Nordgruvefeltet. Det er også her den antatt største reserven er påvist, anslagsvis 15 millioner tonn.

 

Ny gruvedrift

NSG har utvinningsrett til store deler av Nordfeltet i tillegg til Sagmo og Diamanten i Sørfeltet. Planen er å ny gruvedrift i Rupsi som ligger nordligst i Nordfeltet. Videre er planen å gå videre fra Rupsi ned på dypet under de gamle gruvefeltene Giken/Charlotta. All ny gruvedrift er planlagt som underjordsdrift. Det meste av infrastruktur er på plass slik at behov for nye områder til gruvedrift er minimalt.

Oppredning av malmen er planlagt på Sandnes i de gamle bygningene. Alt av utstyr fra tidligere drift er fjernet. Nye maskiner og utstyr til flotasjon og oppredning må kjøpes og monteres. Det planlegges ikke smelteprosess.

Salgsproduktene vil være kobber og sinkkonsentrat som vil utgjøre ca 6 % av total malmfangst. I tillegg vil det i starten bli behov for uttak av gråberg som blir lagret på egne deponier og som kan benyttes av samfunnet.

Avgang fra oppredningsprosessen, som utgjør ca 94 % av malmfangsten er planlagt lagret i indre del av Langvatn. Avgangen vil hovedsakelig inneholde finknust stein (gråberg). I tillegg vil den inneholde noe kobber, sink og andre tungmetaller.