Reguleringsplan

Reguleringsplan

Områdereguleringsplanen er basert på planprogrammet for ny drift i Sulitjelma og driftsplan for Nye Sulitjelma Gruver AS.   Områdereguleringsplanen omfatter følgende dokumenter:

 • Plankart i 2 deler med planbestemmelser + planbeskrivelse
 • Konsekvensutredninger av:
  • Folkehelse
  • Friluftsliv og nærmiljø
  • Kulturminner og kulturmiljø
  • Landskapsbilde
  • Luftforurensning – støvspredning
  • Naturmiljø og biologisk mangfold
  • Samfunnsmessig forhold
  • Beredskaps- og ulykkesrisiko ROS
  • Samisk natur- og kulturgrunnlag
  • Støy
  • Transportbehov og trafikk
  • Utslipp til vann
  • Deponi
  • Deponi av flotasjonsavgang

Områdereguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i Fauske kommune 29. september 2016.